รศ.ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์

Associate Professor

 

ติดต่อ:
ห้อง 317
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: (662) 2186651-64 ต่อ 317
แฟ็กซ์: (662) 2186650

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


การศึกษา (Education)

: Ph.D. in Geomatics, University of Melbourne, Australia
: วศ.ม. วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความสนใจ (Interest)งานสอน (Lecture)รายชื่อนิสิตทำวิทยานิพนธ์ (Advisee)งานวิจัย (Research)บทความ (Selected Publications)