ด่วน! ทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
วิศวกรรมสำรวจเป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ เผยแพร่ และการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเชิงภูมิศาสตร์ (ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก) อวกาศและใต้ดิน วิศวกรรมสำรวจประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เข้าใจลักษณะแบบจำลองของปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ และสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นลงมาเป็นข้อมูลรูปแผนที่ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือทางตำแหน่งและข้อมูลอธิบายปรากฎการณ์นั้นๆ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจประกอบด้วย

  • ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Information System, GIS)
  • การรังวัดด้วยสัญญาณระบบดาวเทียมนำหน (Global Navigation Satellite System, GNSS)
  • การรังวัดและทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (Digital Photogrammetry)
  • การรังวัดและทำแผนที่จากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (High Resolution Satellite Imagery)
  • การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
  • การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted Mapping)
  • งานรังวัดขั้นสูง (Geodetic Surveying) และงานรังวัดความละเอียดสูง (High Precision Measurement)

ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก