ด่วนที่สุด! เปิดรับสมัครระดับ ป. โท และ ป. เอก เพื่อเข้าศึกษาในภาคต้น 2557 เพิ่มเติม ระหว่างช่วง 1 เมษายน 2557 ถึง 10 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th ANNONCEMENT! The admission period of MEng and PhD curriculums for the 2014 academic year has been extended.  Please submit your application at www.grad.chula.ac.th between 1 April 2014 and 10 May 2014.วิศวกรรมสำรวจเป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ เผยแพร่ และการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเชิงภูมิศาสตร์ (ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก) อวกาศและใต้ดิน วิศวกรรมสำรวจประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เข้าใจลักษณะแบบจำลองของปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ และสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นลงมาเป็นข้อมูลรูปแผนที่ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือทางตำแหน่งและข้อมูลอธิบายปรากฎการณ์นั้นๆ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจประกอบด้วย

  • ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Information System, GIS)
  • การรังวัดด้วยสัญญาณระบบดาวเทียมนำหน (Global Navigation Satellite System, GNSS)
  • การรังวัดและทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (Digital Photogrammetry)
  • การรังวัดและทำแผนที่จากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (High Resolution Satellite Imagery)
  • การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
  • การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted Mapping)
  • งานรังวัดขั้นสูง (Geodetic Surveying) และงานรังวัดความละเอียดสูง (High Precision Measurement)

ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก